Dzisiaj jest: Wtorek 30 Listopada 2021 roku, Andrzejki Imieniny obchodzą: Andrzej, Justyna, Konstanty, Maura, Zbysława
Do końca roku zostało: 32 dni!
Świadczeniami rodzinnymi są:
 1. Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami.
 2. Świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne.
 3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:
 • rodzicom, jednemu z rodziców lub opiekunowi prawnemu dziecka,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka,
 • osobie uczącej się.

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:
 1. 18 roku życia,
 2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do 21 roku życia,
 3. 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny przysługuje również osobie uczącej się do ukończenia 24 roku życia pod warunkiem nauki w szkole lub szkole wyższej.Osoba ucząca się to według ustawy o świadczeniach rodzinnych: pełnoletnia osoba ucząca się, nie pozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugoda sądową prawa do alimentów z ich strony.


Do zasiłku rodzinnego przysługują następujące dodatki:

 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego: 400,00 zł. miesięcznie,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt. urodzenia dziecka: 1.000,00 zł.
 • dodatek z tyt. samotnego wychowywania: 170,00 zł., nie więcej niż 340,00 zł. na wszystkie dzieci; 250,00 zł. miesięcznie na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej: 80,00 zł. miesięcznie,
 • dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: 60,00 zł. na dziecko do 5 roku życia; 80,00 zł. na dziecko powyżej 5 roku życia,
 • dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego 100,00 zł. jednorazowo na dziecko
 • dodatek z tyt. podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania: 90,00 zł. miesięcznie w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła (dot. szkoły ponadgimnazjalnej a także szkoły podstawowej i gimnazjum w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.); 50,00 zł. miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły.


Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka (becikowe):

 • 1.000,00 zł. na jedno dziecko.


Świadczenie pielęgnacyjne z tyt. rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

 • osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny (pokrewieństwo w linii prostej oraz rodzeństwo) a także opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo
 • osobą legitymującą się  orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 • niepełnosprawnemu dziecku,
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • osobie która ukończyła 75 lat,
 • osobie w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Strona internetowa powstała w ramach projektu Kobieta na plus
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright © 2008 - 2015 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.