Dzisiaj jest: Niedziela 11 Kwietnia 2021 roku, Imieniny obchodzą: Filip, Herman, Jaromir, Leon, Marek
Do końca roku zostało: 265 dni!

Bargłów Kościelny, 10.05.2018 r.

Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

 1. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny

NIP 846-105-67-70    REGON 790199751

Telefon/faks: 876424092

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres strony internetowej: http://www.gops-barglow.pl

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie diagnozy potrzeb i predyspozycji uczestników projektu „KROK DO PRACY” przez:

CZĘŚĆ I: psychologa,

CZĘŚĆ II: doradcę zawodowego

oraz opracowanie indywidualnych ścieżek reintegracji w tym ścieżek integracji z rynkiem pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 1. Cel: przeprowadzenie ww. diagnozy powinno umożliwić Zamawiającemu, jako realizatorowi projektu, dostosowanie form i tematyki wsparcia zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami uczestników i uczestniczek.
 2. Projekt skierowany jest do 20 osób, w tym 11 kobiet.
 3. Wśród uczestników i uczestniczek projektu wyróżnia się: 8 osób bezrobotnych z ustalonym III profilem pomocy PUP, 2 osoby przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w tym osoby bierne zawodowo i bezrobotne, korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, 10 osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (problem alkoholowy), które jednocześnie są osobami biernymi zawodowo lub bezrobotnymi

CZĘŚĆ I

PSYCHOLOG

Usługa będzie polegała na:

 1. przeprowadzeniu dla 20 uczestników i uczestniczek projektu indywidualnych konsultacji w wymiarze łącznym 20 godzin zegarowych,
 2. zadaniem PSYCHOLOGA będzie przeprowadzenie diagnoz i sporządzenie 20 ścieżek reintegracji, które następnie zobowiązany jest złożyć koordynatorowi projektu,
 3. psycholog jest zobowiązany do ścisłej współpracy z koordynatorem projektu oraz doradcą zawodowym przy realizacji zamówienia,
 4. PSYCHOLOG MUSI:

- posiadać co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku psychologa.

Wykonawca po wyborze oferty a przed podpisaniem umowy, przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające spełnianie ww .warunku.

CZĘŚĆ II

DORADCA ZAWODOWY

Usługa będzie polegała na:

 1. przeprowadzeniu dla 20 uczestników i uczestniczek projektu indywidualnych konsultacji w wymiarze łącznym 20 godzin zegarowych,
 2. zadaniem DORADCY ZAWODOWEGO będzie przeprowadzenie diagnoz i sporządzenie 20 ścieżek reintegracji, które następnie zobowiązany jest złożyć koordynatorowi projektu,
 3. doradca zawodowy jest zobowiązany do ścisłej współpracy z koordynatorem projektu i psychologiem przy realizacji zamówienia,
 4. DORADCA ZAWODOWY MUSI:

- posiadać co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku doradcy zawodowego. Wykonawca po wyborze oferty a przed podpisaniem umowy, przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające spełnianie ww .warunku.

 1. Miejsce przeprowadzenia diagnozy potrzeb uczestników i uczestniczek projektu: siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym przy ul. Augustowskiej 47. Zamawiający nieodpłatnie zapewni odpowiednie pomieszczenie dostosowane do ilości uczestników i uczestniczek oraz potrzeb realizacji działań indywidualnych z psychologiem lub doradcą zawodowym w celu nieskrępowanej pracy (zachowanie dyskrecji i poufności prowadzonych osób bez ingerencji osób trzecich, w ten sposób, aby w pomieszczeniu mogli przebywać tylko psycholog/doradca zawodowy i osoba diagnozowana), wyposażonych w podstawowy sprzęt biurowy.
 2. Zamawiający, w związku ze specyfiką projektu, zastrzega możliwość zmiany ilości godzin pomiędzy częściami.
 3. Diagnoza powinna być przeprowadzona przez psychologa i doradcę zawodowego posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie w realizacji usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.
 4. Zamawiający wymaga, aby sporządzona na potrzeby diagnozy dokumentacja była zgodna z Wytycznymi dot. oznaczania projektów unijnych.
 5. Koszty dojazdu do miejsca świadczenia usługi pokrywa Wykonawca.
 6. Rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym za wykonanie obowiązków nastąpi na podstawie podpisanego przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego po zakończeniu realizacji usługi.
 7. Zamówienie jest finansowane ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
 8. Przedmiot zamówienia posiada kody CPV:

85310000-5 Usługi pracy społecznej

85300000-2 Usługi pracy społecznej i podobnej

98350000-1 Usługi świadczone na rzecz społeczeństwa

85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

85312320-8 Usługi doradztwa

 1. Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub dwa zadania.
 2. Zamawiający na każdym etapie postępowania zastrzega sobie możliwość wezwania

wyłonionego wykonawcy do przedłożenia stosownych dowodów na potwierdzenie warunku stażu pracy oraz kwalifikacji zawodowych i doświadczenia.

 

Termin realizacji zamówienia

Od dnia podpisania umowy do 08 czerwca 2018 roku.

 

Istotne postanowienia przyszłej umowy:

Stanowią treść załącznika nr 3 do zapytania ofertowego.

Zmiana postanowień umowy:

 1. Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której

dokonano wyboru Wykonawcy dopuszczalna jest w następujących przypadkach i warunkach:

1) w przypadku zmiany stanu prawnego regulującego właściwość wykonania przedmiotu zamówienia oraz zmiany wytycznych i dokumentów programowych dotyczących okresu programowania 2014-2020; w takim przypadku strony dokonają niezwłocznie zmiany umowy uwzględniające zmiany w w/w aktach w zakresie, jaki okaże się niezbędny ze względu na właściwość i cel zamówienia;

2) zaistnienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenie nagłe, niezależne od wiedzy i woli stron, której nie można było przewidzieć ani mu zapobiec przy dołożeniu należytej staranności, lub działania osób trzecich, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności; w takim przypadku strony dokonają niezwłocznie zmiany umowy w zakresie, jaki okaże się niezbędny z uwagi na zakres, właściwość i cel zamówienia;

3) gdy konieczność zmiany jest spowodowana okolicznościami, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć. Zmiana jest dopuszczalna w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celu realizowanego zamówienia i będzie w szczególności dotyczyć:

 1. a) zmian, w tym zmian organizacyjnych, po stronie Zamawiającego powodujących, iż wykonanie zamówienia lub jego części nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć przy zawieraniu umowy.
 2. b) zmian w zakresie sposobu wykonywania i ilości zadań lub zasad funkcjonowania Zamawiającego, w tym zmian dotyczących miejsca realizacji usługi na terenie jednostki Zmiany określone w ust. 1 nie mogą skutkować wzrostem ceny jednostkowej oraz wzrostem wartości umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.
 3. Wprowadzenie zmian określonych w ust. 1 wymaga uzasadnienia konieczności zmiany i porozumienia stron oraz sporządzenia aneksu do umowy.

 

Zamawiający nie określa wymagań w zakresie warunków udziału w postępowaniu.

 

Termin ważności oferty: 30 dni.

 

Kryteria wyboru i oceny ofert:

C - kryterium Cena - znaczenie – 100 % (100 pkt)

C = punktowa ocena ceny ofertowej brutto może maksymalnie osiągnąć 100 punktów.

Punkty jakie otrzyma badana oferta w kryterium cena (C) będą liczone w następujący sposób:

Cena minimalna brutto

C = --------------------------------------- x 100 [pkt.]

Cena oferty badanej brutto

 

Ofertę należy złożyć w walucie PLN.

 

Miejsce, forma oraz termin składania ofert:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

 1. Augustowska 47

16-320 Bargłów Kościelny

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego

najpóźniej do dnia 22.05.2018 r. do godz. 10.00 w pok. nr 1.

Zamkniętą kopertę należy oznaczyć: „Oferta na realizację usługi PSYCHOLOGA/DORADCY ZAWODOWEGO (wybrać właściwe).

Wykonawca do Ofert zobowiązany jest złożyć formularz oferty i oświadczenie, wg wzorów stanowiących zał. nr 1 i 2 do niniejszego zapytania.

Otwarcie ofert:

1) Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.05.2018 r. o godzinie 10.10 w siedzibie zamawiającego w Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, pok.: 1.

2) Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.

3) W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle na

pisemny wniosek wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert.

4) Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.

5) Oferty złożone po terminie lub w innej niż dopuszczonej formie nie będą brane pod

uwagę.

 

Osoba upoważniona ze strony Zamawiającego do kontaktów z Oferentami:

Agnieszka Kwiecińska

Telefon/faks: 876424092

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Informacje dodatkowe i zastrzeżenia:

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Unieważnienie może nastąpić w szczególności w przypadku, gdy:
 2. a) powstaną lub ujawnia się okoliczności wymagające zmiany opisu przedmiotu zamówienia;
 3. b) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wprowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym;
 4. c) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
 5. Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do żadnego określonego działania.
 6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie może być pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu poniesienia przez oferenta jakichkolwiek kosztów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
 7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do zmian całości lub części treści zapytania ofertowego.
 8. Zapytanie realizowane jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 1. Zapytanie ofertowe przeprowadzane jest poniżej kwot określonych w art. 4 pkt 8 i nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego regulowanego ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) – tekst jednolity.

Załączniki do treści:

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie wykonawcy

Projekt umowy

 

Kierownik GOPS

Agnieszka Kwiecińska

Strona internetowa powstała w ramach projektu Kobieta na plus
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright © 2008 - 2015 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.