Dzisiaj jest: Wtorek 30 Listopada 2021 roku, Andrzejki Imieniny obchodzą: Andrzej, Justyna, Konstanty, Maura, Zbysława
Do końca roku zostało: 32 dni!

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Główne cele pomocy społecznej:

 • wsparcie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
 • zapewnienie dochodu dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach,
 • zapewnienie dochodu do wysokości interwencji socjalnej osobom o niskich dochodach wymagających okresowego wsparcia,
 • zapewnienie pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej (w tym przemocą w rodzinie),
 • integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie,
 • rozwijanie nowych form pomocy socjalnej adekwatnej do potrzeb.

Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej.


Osoba lub rodzina, która chce skorzystać z pomocy społecznej musi zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania. Wtedy korzystając ze świadczeń zainteresowani są zobowiązani do współdziałania z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w rozwiązywaniu własnych problemów.


Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje pomoc w formie pracy socjalnej. Pracownicy socjalni pomagają również w załatwianiu spraw urzędowych, zapewnieniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta. Ośrodek Pomocy Społecznej udziela schronienia, posiłku (m.in. dzieciom w szkole) i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym oraz osobom starszym, bezdomnym.


Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.
Pomoc materialną na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom z zachowaniem kryterium dochodowego i społecznego. Dochód oblicza się uwzględniając łącznie wszelkie dochody ze wszystkich źródeł bez względu na źródło jego uzyskania.

Główne formy pomocy świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej obejmują:
1. W zakresie świadczeń pieniężnych:
* zasiłek stały,
* zasiłek okresowy,
* zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy (  na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski losowej, pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej)

2. W zakresie świadczeń niepieniężnych:
* praca socjalna,
* bilet kredytowany,
* składki na ubezpieczenie zdrowotne,
* składki na ubezpieczenie społeczne,
* pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
* sprawienie pogrzebów osób samotnych;
* schronienie,
* dożywianie dzieci, posiłki
* niezbędne ubranie,
* usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,
* specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
* mieszkanie chronione,
* pobyt i usługi w domu pomocy społecznej.


Zasiłek stały

Prawo do świadczenia posiada osoba całkowicie niezdolna do pracy z powodu wieku  lub niepełnosprawności, jeżeli dochód osoby ubiegającej się jak i rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego.

Wymagana dokumentacja :

 • wniosek strony
 • aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (stopień znaczny bądź umiarkowany),
 • udokumentowanie sytuacji materialnej.

Zasiłek okresowy


Może być przyznany osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód rodziny nie przekracza kryterium dochodowego osoby lub rodziny, w szczególności na:

 • długotrwałą chorobę,
 • niepełnosprawność,
 • bezrobocie.

Wymagana dokumentacja:

 • wniosek strony,
 • dokumenty obrazujące całokształt sytuacji materialnej, zawodowej, zdrowotnej (historia bezrobotnego z PUP oraz dokumenty potwierdzające własną aktywność w kierunku uzyskania zatrudnienia, zaświadczenie o zarobkach wg wzoru wystawione z miesiąca  poprzedzającego datę złożenia wniosku, odcinek od emerytury, renty,
 • w przypadku posiadania dofinansowania do czynszu - kserokopia decyzji,
 • w przypadku ponoszenia kosztów leczenie - zaświadczenie lekarskie oraz rachunki, za leki lub kserokopie wycenionych recept.

Zasiłek celowy

Prawo do świadczenia posiada osoba bądź rodzina, której dochód nie przekracza kryterium dochodowego oraz  spełniona jest jedna  z  w/w okoliczności.

Wymagana dokumentacja:

 • wniosek strony,
 • dokumenty obrazujące całokształt sytuacji materialnej, zawodowej, zdrowotnej (aktualna historia bezrobotnego z PUP, dokumenty potwierdzające własną aktywność w kierunku uzyskania zatrudnienia, zaświadczenie o zarobkach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, w przypadku posiadania dofinansowania do czynszu kserokopia decyzji, w przypadku ponoszenia wydatków leczenia udokumentowanie tego faktu (zaświadczenie lekarskie, rachunki za leki lub kserokopie wycenionych recept).

Zasiłek celowy specjalny

Może być przyznany w szczególnie uzasadnionych okolicznościach przy przekroczonym kryterium dochodowym, w szczególności na pokrycie części lub całości leczenia.

Wymagana dokumentacja:

 • wniosek strony,
 • dowody odzwierciedlające szczególnie trudną sytuację materialną, zawodową, zdrowotną osoby bądź rodziny,
 • potwierdzenie sytuacji materialnej.


Umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej

Wymagana dokumentacja:

 • wniosek osoby ubiegającej się umieszczenie w placówce lub przedstawiciela ustawowego,
 • zaświadczenie lekarskie,
 • zaświadczenie psychologa w przypadku upośledzenia umysłowego,
 • aktualne badania,
 • pisemna zgoda osoby ubiegającej się o umieszczenie  i wyrażenie zgody na potrącanie odpłatności za pobyt z renty, emerytury,
 • kserokopia decyzji z ZUS + aktualny odcinek od renty, emerytury,
 • kserokopia dowodu osobistego.
  • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634 zł
  • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514 zł
  • rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie

 • Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

Świadczenie niepieniężne

 • Praca socjalna
  Świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym bez względu na kryterium dochodowe. Prowadzona jest w celu rozwinięcia i wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej osób. Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny. W pracy socjalnej wykorzystuje się metody i techniki, które nie naruszają godności osoby i jej prawa do samostanowienia.
 • Interwencja kryzysowa
  Stanowi zespół działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin, w tym rodzin dotkniętych przemocą, tak aby zapobiegać powstawaniu lub pogłębianiu się dysfunkcji. Jest niezależna od dochodu. W ramach interwencji udziela się w szczególności poradnictwa oraz schronienia, przyznania niezbędnego ubrania jak również gorącego posiłku.
 • Poradnictwo specjalistyczne
  Poradnictwo specjalistyczne, prawne, psychologiczne i rodzinne świadczone jest osobom, które mają trudności lub wykazują potrzebą wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych bez względu na posiadany dochód.
 • Usługi opiekuńcze
  Jeżeli wymaga tego indywidualna sytuacja, osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych, a są jej pozbawione, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.Usługi te są odpłatne a wysokość odpłatności za usługi jest zróżnicowana ze względu na sytuację osobistą i materialną świadczeniobiorcy i członków jego rodziny. Zakres usług ustalany jest na podstawie zaświadczenia lekarskiego. Jeśli stan zdrowia osoby wymaga całodobowej opieki istnieje możliwość umieszczenia osoby w Domu Pomocy Społecznej.

CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej zobowiązane są do współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu ich sytuacji życiowej.Brak współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, niedotrzymanie jego postanowień, nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez osobę bezrobotną, odmowa wykonywania prac społecznie użytecznych lub odmowa podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego przez osobę uzależnioną mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymanie świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

W przypadku stwierdzenia marnotrawienia przyznanych środków może nastąpić ograniczenie świadczenia, odmowa ich przyznania lub przyznanie w formie świadczeń niepieniężnych.


Strona internetowa powstała w ramach projektu Kobieta na plus
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright © 2008 - 2015 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.