Na podstawie Zarządzenia Nr 190/2020 Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 25.11.2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bargłów Kościelny na lata 2021-2030 Wójt Gminy Bargłów Kościelny zaprasza wszystkich zainteresowanych na konsultacje społeczne dotyczące w/w dokumentu.

Termin konsultacji, tj. wpływu do Urzędu Gminy Bargłów Kościelny pism określa się na: od dnia 26 listopada 2020 do dnia 17 grudnia 2020 r. włącznie.

Konsultacje odbędą się w drodze pisemnej poprzez przedstawienie swoich uwag, wniosków i zastrzeżeń do przedstawionego projektu strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Informacja o wynikach konsultacji będzie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po ich zakończeniu na okres 14 dni na stronie internetowej urzędu, oraz na tablicy ogłoszeń UG Bargłów Kościelny.

Zaproszenie na konsultacje społeczne jak i dokumenty do pobrania znajdują się na stronie internetowej Urzędu  Gminy Bargłów Kościelny oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bargłów Kościelny, na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym.

Zarządzenie 190/2020 w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bargłów Kościelny na lata 2021 - 2030

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bargłów Kościelny na lata 2021 - 2030